TERMIN

ZADANIA

28.08 godz. 10:00

Egzaminy poprawkowe

 

29.08 godz. 10:00

Rada pedagogiczna

Zatwierdzenie zmiany regulaminu wyboru kandydatów do Nagrody Burmistrza i Dyrektora

Zatwierdzenie zmiany w Statucie dotyczącej wystawiania ocen śródrocznych i końcoworocznych oraz organizacji i przebiegu egzaminów sprawdzających

od 29.08 do 6.09

Spotkania zespołów przedmiotowych i zadaniowych

Przygotowanie planów pracy i propozycji działań na nowy rok szkolny

Opracowanie dokumentu „Sposób realizacji wniosków z nadzoru za rok 2018/19)

Wybór propozycji kandydatur do Nagrody Dyrektora i Nagrody Burmistrza

2 IX

Rozpoczęcie roku szkolnego

8:00 msza święta

9:00 uroczyste rozpoczęcie dla klas I w sali gim.

9:00 spotkania klas II-VIII w salach z wychowawcami

2 IX godz. 9:00

Ślubowanie uczniów klas pierwszych SP i pasowanie na ucznia

do 6 IX

Przekazanie do sekretariatów informacji, którzy uczniowie nie uczęszczają na religię

do 6 IX

Dokonanie podziału uczniów wg stopnia zaawansowania j. angielskiego klasy 4-8

do 6 IX

Zapoznanie uczniów z zasadami oceniania przedmiotowego i zachowania oraz z wymaganiami edukacyjnymi

do 6 IX

Opracowanie wykazu tematów z poszczególnych przedmiotów i umieszczenie go w e-dzienniku

do 10 IX

Opracowanie planów pracy wszystkich zespołów nauczycielskich i złożenie w sekretariatach

9 IX

Spotkanie przewodniczących zespołów przedmiotowych (wybór kandydata do Nagrody Burmistrza, wybór jednej kompetencji kluczowej)

do 9 IX

Przekazanie wicedyrektorom „Sposób realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego” oraz informacji nt. wybranej kompetencji kluczowej

12 IX

Rada pedagogiczna

Zaopiniowanie przydziału czynności dodatkowych

Zaopiniowanie kandydatów do Nagrody Burmistrza

Zaopiniowanie „Sposobu realizacji wniosków z nadzoru za rok ubiegły”

Zatwierdzenie planu pracy szkoły, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego

do 13 IX

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień awansu zawodowego i planu rozwoju

 19 IX

Sprzątanie świata

do 20 IX

Przygotowanie harmonogramu imprez i konkursów

23 IX

Zebrania rodziców wszystkich poziomów

Wychowawcy klas 8 przedstawiają prezentację nt. szczegółowych zasad egzaminów i dostosowań oraz zbierają deklaracje wyboru języka obcego na egzamin

do 30 IX

Złożenie do wicedyrektora pisemnych deklaracji wyboru języka obcego na E8

do 30 IX

Spotkanie Rady Rodziców – zaopiniowanie Planu Pracy Szkoły, wybór przewodniczącego Rady Rodziców

16 IX godz. 15:30

Zebranie wychowawców i nauczycieli klas IV z udziałem wychowawcy z I etapu edukacji , tzw. „przekazanie”

do 30 IX

Organizacja ppp– przygotowanie protokołów ppp i złożenie do E.Mulawy/K.Radek

Wpisanie w e-dzienniku wykazu uczniów objętych pomocą pp (zarówno z orzeczeniami i opiniami, jak i wszystkich pozostałych uczniów wymagających pomocy) w zakładce „Dodatkowe informacje – informacje widoczne dla wszystkich nauczycieli”

X

Próbna ewakuacja

7 X

Dzień Absolwenta - dotyczy byłego G1

24 X

Pasowanie na przedszkolaka

do 31 X

Składanie do dyrektora wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Przygotowanie planu doskonalenia zawodowego

4 XI

 

Rada pedagogiczna (zaopiniowanie dostosowania warunków Egzaminu Ósmoklasisty) oraz szkolenie rady pedagogicznej

11 XI

Akademia z okazji Święta Niepodległości

18 XI

Zebrania klas VIII (potwierdzenie przez rodziców poprawności danych i przedstawienie informacji o dostosowaniu warunków egzaminu oraz pobranie oświadczeń o korzystaniu/niekorzystaniu z proponowanych dostosowań)

25 XI

Dyskoteka andrzejkowa klas V-VIII

26 XI

Dyskoteka andrzejkowa klas I-IV

XI/XII

Egzaminy próbne klas VIII

16 XII

Spotkanie bożonarodzeniowe pracowników szkoły i nauczycieli emerytów

XI/XII

Rada pedagogiczna

Zaopiniowanie planu finansowego szkoły

do 5 XII

Wystawienie wszystkich proponowanych ocen z przedmiotów oraz zachowania

9 XII

Zebrania z rodzicami godz. 17:00 – poinformowanie o ocenach proponowanych na koniec półrocza ze szczególnym uwzględnieniem ocen niedostatecznych oraz nieodpowiednich/nagannych ocen z zachowania

Dzień Otwarty Szkoły 18:00 – 19:00

21-31 XII

Zimowa przerwa świąteczna

1 I

Nowy Rok – dzień wolny od pracy

do 7 I godz. 15:00

Ostateczne wystawienie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych

9 I

Rada klasyfikacyjna

Złożenie informacji o realizacji podstawy programowej w I semestrze

 13 – 26 I

Ferie zimowe

27 I

Rada pedagogiczna – informacje ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, podsumowanie pracy w I semestrze

28 I

Spotkanie z rodzicami klas IV – przedstawienie programu wychowania do życia w rodzinie

29 I godz. 18:00

Promocja szkoły dla rodziców

4 II

Zebrania z rodzicami oddziałów przedszkolnych - omówienie postępów dzieci i przekazanie wniosków z obserwacji

3 II

Zebrania podsumowujące semestr I – przekazanie ocen uzyskanych w I semestrze, osiągnięć uczniów, sukcesów szkoły

12 II

Promocja szkoły dla przedszkolaków

17 II

Zabawa karnawałowa klas V-VII

18 II

Zabawa karnawałowa klas I-IV

15 II

Ewentualny Bal klas VIII

I

Przegląd szkoły i terenu przyszkolnego pod względem bhp

II

Podanie do publicznej wiadomości zasad rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i do szkoły

II-III

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i I klasy zgodnie z harmonogramem rekrutacji

2 III

Akademia z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych

14 III

Egzamin DSD1 w G1

III/IV

Okres rekolekcji wielkopostnych

6 IV

Szkolenie zespołów nadzorujących Egzamin ósmoklasisty

9-14 IV

Wiosenna przerwa świąteczna

20 IV

Odprawa Przewodniczących zespołów nadzorujących Egzamin ósmoklasisty

21-23 IV

Egzamin ósmoklasisty

IV

Podanie do publicznej wiadomości wykazu dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych

IV

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

koniec kwietnia

Zebrania podsumowujące w oddziałach przedszkolnych - przedstawienie rodzicom wniosków z obserwacji

V

Test klas III

30 IV

Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

od 15 V do 15 VI

Termin zgłoszenia uczniów do świetlicy na kolejny rok szkolny

1 V

Dzień wolny od pracy – Międzynarodowe Święto Pracy

2 V

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 V

Dzień wolny od pracy – Święto Konstytucji 3-go Maja

18-20 V

Egzaminy próbne klas VII (przygotowane przez nauczycieli)

do 15 V

Składanie wniosków o dopuszczenie nowych programów i podręczników

20 V

Zaopiniowanie zgłoszonych programów i podręczników przez zespół przewodniczących

do 26 V godz. 15:00

Wystawienie wszystkich proponowanych ocen z przedmiotów oraz zachowania

25 V

Rada pedagogiczna. Zaopiniowanie zestawu programów i podręczników

do 30 V

Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego przez nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego

VI

Egzamin próbny DSD dla klasy VIIb

V/VI

Wymiana młodzieży z Niemcami

1 VI

Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka

1 VI

 

Zebrania z rodzicami godz. 17:00 – poinformowanie o ocenach proponowanych na koniec roku ze szczególnym uwzględnieniem ocen niedostatecznych oraz nieodpowiednich/nagannych ocen z zachowania

Dzień Otwarty Szkoły 18:00 – 19:00

1-3 VI

Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym

do 18 VI

Złożenie do sekretariatów sprawozdań z pracy zespołów, pedagoga, psychologa, biblioteki, samorządu uczniowskiego

do 18 VI godz. 15:00

Składanie do dyrektora szkoły wniosków o egzamin klasyfikacyjny/sprawdzający

do 16 VI godz. 14:00

Ostateczne wystawienie ocen rocznych

 18 VI godz. 16:00

Rada klasyfikacyjna

Złożenie informacji o realizacji podstawy programowej w roku szk.2017/18.

Zatwierdzenie wniosków o egzaminy sprawdzające/klasyfikacyjne

19 VI

Egzaminy sprawdzające i klasyfikacyjne

22 VI godz. 10:00

Rada pedagogiczna - podsumowanie roku szkolnego

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

25 VI

Uroczyste zakończenie klas III godz. 15:30

Uroczyste zakończenie klas VIII godz. 17:00

26 VI

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas IV-V godz. 9:15

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas VI-VII godz. 10:30

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas I-II w salach lekcyjnych

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top