Ogólna procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 podczas organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku

Budynek nr 1 – klasy I-IV Budynek nr 2– klasy V_VIII

Informujemy, iż od 1 września nasza szkoła będzie realizowała stacjonarną formę kształcenia. Przygotowujemy nasze budynki szkoły i przedszkola na przyjęcie uczniów. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, rodzicom i pracownikom. W celu ograniczenia zagrożeń związanych z funkcjonowaniem szkoły podczas pandemii, będzie obowiązywała „Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku”, uwzględniająca wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Procedura zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły w dniu 31 sierpnia. Prosimy Państwa o zapoznanie się z tym dokumentem. Dodatkowo prosimy o śledzenie zmian wprowadzanych przez służby sanitarne oraz przez instytucje państwowe.

1 września zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. Z uwagi na dalszą potrzebę stosowania się do zaleceń służb sanitarnych rozpoczęcie roku szkolnego będzie wyglądało inaczej niż w latach ubiegłych. W tym roku odbędą się wyłącznie spotkania uczniów z wychowawcami według poniższego harmonogramu. Tylko dzieciom z klas pierwszych mogą towarzyszyć rodzice. Pozostali uczniowie przychodzą na spotkania z wychowawcami sami. Rodzice lub opiekunowie obowiązkowo zasłaniają usta i nos.

Zarządzenie OW Nr 113/2020 Burmistrza Miasta Świdnik

z dnia 29.07.2020r.

w sprawie

wzoru dokumentów wykorzystywanych w procesie przyznawania i wypłaty stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.

Na podstawie

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz 713) i § 5 ust. 1, 2 i 3 Uchwały Nr XXVII/340/2020 Rady Miasta Świdnik z dnia 09.07.2020r. w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020r., poz.3846) zarządzam, co następuje:

§1.1. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium danego stopnia dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Świdnik, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wzór informacji niezbędnej do uruchomienia wypłaty środków z tytułu przyznania uczniowi stypendium Burmistrza Miasta Świdnik oraz wystawienia PIT-11, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021 w szkole podstawowej nr 3

Od września uruchomiona zostanie we wszystkich świdnickich przedszkolach aplikacja 4 parents. Jest to darmowa aplikacja mobilna dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, której głównym zadaniem jest obustronny kontakt z przedszkolem, do którego uczęszcza dziecko. Aplikacja umożliwia rodzicom kontrolę wejść i wyjść dziecka, kontrolę naliczonych opłat, automatyczną zapłatę należności, odbieranie komunikatów o wydarzeniach w przedszkolu, zgłaszanie nieobecności dziecka w czasie rzeczywistym i na przyszłość. Rejestracja obecności Państwa dzieci w placówce odbywać się będzie automatycznie za pomocą indywidualnych PIN-ów (dla każdego z rodziców system wygeneruje inny indywidualny nr PIN) wprowadzanych na tablecie przez osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola. Na stronie https://4parents.pl/ znajdziecie Państwo informacje dotyczące platformy 4parents.

Wyniki Ligi Klas na rok szkolny 2019/ 2020

Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Proponuję zapoznać się z bardzo pomocną ściągawką.

Katarzyna Radek - pedagog/doradca zawodowy

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Sekretariat
sp3@oswiata.e-swidnik.pl
Dyrektor
mkwiecinski@sp3.swidnik.pl
Księgowość
ksiegowosc@sp3.swidnik.pl
Inspektor Danych Osobowych
iod-j@e-swidnik.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top