01-08-2014 11:48:41
PRZETŁUMACZ STRONĘ

BIP

AKTUALNOŚCI SZKOLNE
+ Kalendarium
+ Gazetka szkolna
+ Biblioteka
+ Przetargi i zamówienia
+ Archiwum
PRZEDSZKOLE
+ Przedszkole
+ Kadra
WAŻNE DOKUMENTY
+ Statut szkoły
+ Program wychowawczy
+ Program profilaktyczny
+ Programy nauczania
+ Podręczniki szkolne
+ Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole
INFORMACJE O NAS
+ Pracownicy szkoły
+ Z kart historii szkoły
+ Patron szkoły
+ Lista - absolwentów
PLAN ZAJĘĆ
+ Plan zajęć szkoły i przedszkola
ORLIK 2012
+ Regulamin korzystania z kompleksu
+ Harmonogram wynajmu boiska do piłki nożnej
+ Harmonogram wynajmu boiska do koszykówki i siatkówki
+ Pliki do pobrania
Nawigacja
KONTAKT

REALIZOWANE PROJEKTYLOSOWE FOTOGRAFIE
ANKIETA
Czy 2-gi semestr jest lepszy niż pierwszy?

TAK

NIE

REGULAMIN KONKURSU NA PROWADZENIE STOŁÓWKI
REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu ofert

„Na dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia oraz  prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku ul. Kopernika 9a z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności”

 

Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej www.sp3.swidnik.pl   oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku, ul. Kopernika 9a.

 

Oczekiwania Zamawiającego

  1. Miesięczny  czynsz za wynajem kuchni, stołówki, pomieszczeń socjalnych oraz magazynowych w wys. 1000 zł 
  2. codzienne przygotowanie (zgodnie z normami żywieniowymi ) i wydawanie obiadów dla uczniów i pracowników szkoły w godz. od 11.00 do 14.00 z wyłączeniem dni wolnych od nauki (orientacyjna ilość obecnie codziennie wydawanych posiłków – 100 obiadów dla ucznia, 60 obiadów przedszkolaka, 40 śniadań przedszkolaka, 40 podwieczorków przedszkolaka).
  3. Zwiększenie liczby osób wydających obiady podczas przerwy 20 minutowej.

4.      udostępnienie stołówki na zorganizowanie szkolnych  imprez okolicznościowych,

5.      zabezpieczenie obsługi gastronomicznej podczas szkolnych uroczystości okolicznościowych,

  1. utrzymanie czystości i porządku na terenie stołówki i kuchni zgodnie z wymogami odpowiednich służb,
  2. zakup i stosowanie oddzielnych pojemników na odpady gastronomiczne, utrzymanie  czystości / sprzątanie i dezynfekcja/ pomieszczenia  z kontenerami na nieczystości,
  3. doposażenie na własny koszt wynajętego pomieszczenia w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej (urządzenia te pozostają przez okres trwania umowy i po jej wygaśnięciu własnością Oferenta)
  4. na własny koszt Oferent będzie przeprowadzał konserwacje, remonty bieżące i kapitalne urządzeń wydzierżawionych z częstotliwością zgodną z technologią użytkowania tych urządzeń,

 

Oferent będzie ponosić poza czynszem koszty opłat eksploatacyjnych takich jak: energia elektryczna (z licznika), gaz (z licznika), woda i  kanalizacja (z licznika), wywóz nieczystości i ogrzewania  (…% wartości faktur wystawionych przez wykonawcę usługi).

Oferent obowiązany jest do ustalenia ceny posiłków dla dzieci na okres każdego roku szkolnego do dnia 31 sierpnia, po uzyskaniu akceptacji dyrektora placówki na piśmie.

Brak powyższej akceptacji jest podstawą rozwiązania umowy.

 

Termin realizacji umowy:

Wymagany termin realizacji umowy – 01.09.2014 r. – 30.06.2017 r.

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

1.      Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy  stanowiący  Załącznik nr 1,

2.      Dokumenty uwiarygodniające Oferenta.

a)      Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

b)      Kserokopia nadania numeru NIP

c)      Kserokopia nadania numeru REGON

d)     oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej w terenie, zapoznaniu się z dokumentami przetargowymi  oraz ich akceptacji,

e)      Wykaz realizacji podobnych do przedmiotu konkursu , np. prowadzenie stołówki wg poniższego wzoru:

            

Lp.

             Nazwa zamówienia

Okres realizacji

Zamawiający

 

Brak któregokolwiek  z wymienionych wyżej dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

 

3.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

4.      Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z  wymaganiami określonymi w niniejszych warunkach konkursu.

5.      Oferent wyliczy wartość oferty na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego danych. 

6.      Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.      Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Oferentów. Wizji lokalnej Oferenci dokonają indywidualnie.

8.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby/ uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta.

9.      Wszystkie strony ofert ,w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte. Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

10.  Oferty należy składać w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach opisanych w następujący sposób:                                 

Szkoła Podstawowa nr 3

21-040 ŚWIDNIK

ul. Kopernika 9a

Oferta konkursowa „Dzierżawa pomieszczeń i  wyposażenia oraz prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności”

 Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.

 

Kryteria oceny oferty.

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium najkorzystniejszego bilansu następujących elementów:

1.      najniższa suma cen: jednego obiadu ucznia, jednego obiadu przedszkolaka, jednego śniadania przedszkolaka, jednego podwieczorku przedszkolaka,

2.      sumy cen -  jednego obiadu ucznia, jednego obiadu przedszkolaka, jednego śniadania przedszkolaka, jednego podwieczorku przedszkolaka stanowi 100%,

 

Sposób oceny ofert.

 

a)      Wyliczenie ceny dziennego wyżywienia zamawianego (Wz):

 

Wz = Ou + Op + Śp + Pp

gdzie :

Ou   - oznacza, cenę jednego obiadu ucznia,

Op  -  oznacza cenę  jednego obiadu przedszkolaka,

Śp  -  oznacza cenę jednego śniadania przedszkolaka,

Pp  -  oznacza cenę jednego podwieczorku przedszkolaka

            

Umowa na wykonanie zamówienia.

Szczegółowe warunki, które uwzględnione muszą być w przyszłej umowie z wybranym oferentem zamieszczone są w Załączniku Nr 2 - wzór umowy.

Termin i miejsce składania ofert.

1.      Oferty muszą być złożone na adres podany w ogłoszeniu o konkursie nie później niż do dnia 31 lipca 2014 r. do godz. 9,00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku

2.      Potwierdzeniem złożenia oferty będzie oznakowanie jej podczas składania w sekretariacie szkoły, polegające na odnotowaniu na kopercie terminu jej złożenia (dzień, godzina).

3.      Oferty złożone po wyżej podanym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia i   bez otwierania.

Udzielanie wyjaśnień warunków konkursu.

1.      Szczegółowe informacje udzielane są zainteresowanym w sekretariacie szkoły w godz.  8.00-14.00.

2.      Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści   dokumentów konkursowych.

3.      Nie przewiduje się zorganizowanego spotkania z Oferentami.

4.      Osobami  upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami jest p. Maria Być -  tel. 081-751-23-05 oraz dyrektor szkoły – Tel 516120202

5.      Wizji lokalnej dokona Oferent indywidualnie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panią Marią Być lub dyrektorem szkoły.

Tryb ogłoszenia wyników, tryb zawarcia umowy.

1.      Otwarcie  złożonych ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2014 r o godz. 10,00 w sekretariacie szkoły

2.      Wyboru oferenta dokona komisja konkursowa.

3.      Komisja dokona analizy złożonych ofert,  zgodnie z ustalonymi w regulaminie kryteriami i wybierze ofertę.

4.      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły  www.sp3.swidnik.pl., wskazując firmę  (nazwę i jej siedzibę), której ofertę wybrano oraz cenę.

5.      Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.      W terminie wskazanym w piśmie akceptującym wybrany Oferent powinien przybyć we wskazane przez zamawiającego miejsce w celu podpisania umowy.

 

 

Świdnik, dnia 21 lipca 2014 r.                                            dyrektor szkoły Marek Kwieciński

 

 

      Załączniki Warunków Konkursu

      Z 1. Wzór oferty

      Z 2. Projekt umowy

Pliki do Pobrania: warunki zamówienia + wzór oferty + projekt umowy

"LATO PACHNIE WAKACJAMI..."

zakonczenie2014.jpgW piątek 27 czerwca odbyły się dwie uroczystości zakończenia roku szkolnego – uczniów klas 1-3 i 4-5.

Pierwsza z nich rozpoczęła się od wręczenia podziękowań rodzicom uczniów klas 3, którzy szczególnie wspierali szkołę w jej działalności. Potem wychowawcy poszczególnych klas zaprezentowali najlepszych uczniów. Szymon Bździuch z 2b i Julka Duda z 3c otrzymali nagrody za wynik uzyskany w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”. W wakacyjny nastrój wprowadzili nas uczniowie klasy 3a. Przedstawili montaż słowno-muzyczny, przygotowany pod kierunkiem pań Marzeny Purc i Małgorzaty Stobińskiej-Siejko. Wystąpiła również grupa taneczna, prowadzona przez p. Beatę Inglot-Celewicz. Później nastąpiły klasowe spotkania z wychowawcami, wręczanie świadectw i nagród książkowych.

Druga impreza rozpoczęła się od wręczenia Pucharu Dyrektora Szkoły przedstawicielom klasy 5b. Stypendium burmistrza (średnia co najmniej 5,8) zdobyła Marysia Jelonek (5b). Natomiast średnią powyżej 5,6 i stypendium dyrektora szkoły uzyskali Kuba Mazur (4a) i Basia Fotyga (4b). Najlepsi uczniowie odebrali świadectwa z biało-czerwonym paskiem oraz nagrody książkowe. Wyróżniono także zwycięzców konkursów przedmiotowych, sportowców i najlepszych czytelników. Następnie uczniowie klasy 5c zaprezentowali część artystyczną, przygotowaną wspólnie z wychowawczynią p. Elżbietą Wolanin. Imprezę zakończył pokaz taneczny uczennic klas 4 i 5, należących do grupy prowadzonej przez p. Beatę Inglot-Celewicz.

Piękna scenografia została przygotowana przez panie Elżbietę Łabudę-Banaszewską i Justynę Legocką. Nagrody książkowe dla najlepszych uczniów ufundowała Rada Rodziców SP nr 3.

KLIKNIJ TUTAJ -  zobacz galerię zdjęć ZAKOŃCZENIE ROKU KLAS 1-3 !!!

KLIKNIJ TUTAJ -  zobacz galerię zdjęć ZAKOŃCZENIE ROKU KLAS 4-5 !!!

ZAKOŃCZENIE ROKU KLAS 6

zakonczenie6klas2014.jpgKolejny rok szkolny dobiegł końca. Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy przyszedł czas na podsumowania i nagrodzenie najlepszych. W czwartek 26 czerwca odbyła się uroczystość dla uczniów klas 6. Było ślubowanie, wręczenie stypendiów oraz nagród zdobytych w różnych dziedzinach.

Najlepszymi absolwentkami zostały Julka Sławińska z 6b oraz Kasia Przekaza z 6c. Obie dziewczyny uzyskały średnią 5,91. Otrzymały w nagrodę po 500 zł, ufundowane przez firmę „Delta” z Końskowoli, która dostarcza do szkoły mleko i owoce oraz Radę Rodziców SP nr 3. Osiągając średnią co najmniej 5,8 stypendium burmistrza zdobyli: Ola Gwarda z 6a, Paulina Kosowska i Julka Sławińska z 6b oraz Wiktoria Brzozowska, Kasia Przekaza i Dawid Skoczylas z 6c. Natomiast stypendium dyrektora szkoły (średnia powyżej 5,6) przypadło Oliwii Czechowskiej z 6b i Sebastianowi Sobczykowi z 6c. Wiktoria Brzozowska za uzyskanie tytułu laureata Wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego z języka polskiego otrzymała dodatkowo nagrodę książkową.

Najlepszym uczniom wręczono świadectwa z biało-czerwonym paskiem oraz książki, a ich rodzicom – listy gratulacyjne. Podziękowania otrzymali rodzice, którzy szczególnie wspierali szkołę w realizacji jej celów i zamierzeń. Doceniono również zwycięzców różnych konkursów, sportowców, artystów, aktywnych członków Samorządu Uczniowskiego i najlepszych czytelników.

Potem uczniowie klasy 6b przedstawili część artystyczną, przygotowaną pod kierunkiem wychowawczyni p. Anny Iwańskiej-Kuśmierz. Montaż poetycko-kabaretowy uzupełniły przepięknie zaśpiewane piosenki. Imprezę zakończyło pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych uczniów oraz ich nauczycieli na tle niezwykle plastycznej i pobudzającej wyobraźnię dekoracji, wykonanej przez panie Elżbietę Łabudę-Banaszewską i Justynę Legocką.

KLIKNIJ TUTAJ -  zobacz galerię zdjęć !!!

TURNIEJ MAGIC: THE GATHERING

magic2014.jpgChłopcy z naszej szkoły pokazali, że gry w karty są nadal popularne i dobrze można się bawić nie tylko w świecie wirtualnym. 23 czerwca zorganizowali turniej gry karcianej Magic: The Gathering. Jego pomysłodawcą i jednocześnie sędzią był uczeń klasy 6b Jan Burdzanowski. Do gry przystąpiło 20 uczniów: Jaromir Orlicz, Rafał Żurman, Dawid Lis, Sebastian Sobczyk, Jakub Kurkiewicz, Grzegorz Szmania, Michał Niedźwiadek, Adrian Kaczmarczyk, Dawid Winiarczyk, Krystian Markowski, Bartłomiej Truk, Jakub Bilik, Filip Pytt, Hubert Świetlicki, Kacper Sygara, Marek Moroniak, Gabriel Wawszczak, Grzegorz Dmitruk, Marcin Kurkiewicz, Piotr Bojczewski. Walka była zacięta. W rundzie finałowej spotkali się Krystian Markowski i Kacper Sygara. Mistrzem Magic: The Gathering został Krystian Markowski z klasy 4a. Miejsce II przypadło Kacprowi Sygarze z 5a, a III Jaromirowi Orliczowi z 6b.

GRATULUJEMY!!! Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy. Zasady gry i jej historię można znaleźć TUTAJ (Ł. Krzyżanowski)

KLIKNIJ TUTAJ -  zobacz galerię zdjęć !!!

LEKCJA TRADYCJI – SZLAKIEM GINĄCYCH ZAWODÓW

Dla wielu z nas słowa takie jak: barć, bartnik, kowadło czy miech na pewno nic nie znaczą. Może kiedyś „obiły się o uszy”, ale z czym powiązać ich znaczenie - to wielka zagadka. Aby zgłębić wiedzę na ten temat – 18 czerwca 2014 r. uczniowie klas 1a i 2a wzięli udział w wycieczce pod nazwą "Szlakiem ginących zawodów".

Naszą wycieczkę edukacyjną rozpoczęliśmy od zwiedzenia skansenu pszczelarskiego w Pszczelej Woli. Pod opieką przewodnika poznawaliśmy życie rodziny pszczelej i odkrywaliśmy najgłębsze tajniki ula. Zobaczyliśmy różne rodzaje uli np. barć, ule stojące, leżące, kadłubowe, spiralne i wiele innych. Oglądaliśmy plastry miodu, a w szklanym modelu ula – pracowite robotnice.

Następnie pojechaliśmy do Wojciechowa, do tradycyjnej kuźni. Kowal ciekawie opowiadał nam o swojej pracy, pokazywał narzędzia i urządzenia niezbędne do obróbki żelaza. Mogliśmy obejrzeć artystyczne rękodzieła w jego wykonaniu, którymi były kwietniki, świeczniki, rzeźby, miecze, ogromne okulary, ozdobne kraty i fragmenty ogrodzeń. Największe zainteresowanie wzbudził jednak pokaz kowalskich umiejętności. Wszyscy otoczyliśmy mistrza tak ciasnym kręgiem, że dla bezpieczeństwa trzeba było nas trochę odsunąć. A było na co popatrzeć! Pan Roman zademonstrował nam, jak na ogniu (podsycanym dziś elektryczną dmuchawą) rozgrzewa się do czerwoności długi kawałek grubego, metalowego pręta. Zobaczyliśmy również miech, który dawniej służył do podtrzymywania ognia. Uczestniczyliśmy w pokazie wykonywania podkowy i podkuwaniu konia – w którego wcielił się nasz odważny kolega z klasy 1a – Adrian. Trzeba przyznać, że udział w tej czynności był niezwykle interesujący nie tylko dla chłopców. Na zakończenie wizyty Adrian otrzymał podkówkę szczęścia, do wykonania której się przyczynił.

Ostatnim etapem naszej wycieczki była wizyta w Małej Papierni w Celejowie, prowadzonej przez Regionalne Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju „WOKÓŁ BYSTREJ”. Tam dowiedzieliśmy się, jak powstaje papier, zobaczyliśmy pierwszą maszynę do jego produkcji, prasę i maglownicę. Wzięliśmy też udział w warsztatach. Używając zabytkowego sprzętu samodzielnie wytworzyliśmy własne arkusze papieru czerpanego, które ozdobiliśmy i oczywiście zabraliśmy na pamiątkę.

Wycieczka bardzo się wszystkim podobała. Mieliśmy okazję poznać zawody, o których tylko słyszeliśmy. Oprócz wymiaru edukacyjnego został również zrealizowany inny cel wycieczki – wzajemna integracja uczniów. Po powrocie do szkoły będziemy jeszcze przez kilka dni wracać pamięcią do odbytej wycieczki i przeżytych wrażeń. (J. Dziuba)

KLIKNIJ TUTAJ -  zobacz galerię zdjęć !!!

NAGRODA DLA NAJLEPSZYCH

golf2014.jpgUczniowie, którzy najlepiej napisali test szóstoklasisty, pojechali 17 czerwca w nagrodę do Wierzchowisk na golfa. Na początku miła pani oprowadziła nas po polu. Następnie jeden z graczy opowiedział o teorii golfa. Potem przeszliśmy do praktyki. Po opanowaniu podstaw zorganizowano mini konkurs. Jego zwycięzcami zostali Paulina Kosowska i Kuba Kurkiewicz, którym serdecznie gratulujemy! Po grze udaliśmy się na ognisko i upiekliśmy sobie pyszne kiełbaski. Dzień był udany i – jak widać na zdjęciach – wyjazd bardzo się podobał. (W. Brzozowska 6c)

KLIKNIJ TUTAJ -  zobacz galerię zdjęć !!!

KLASA 3B W ŚWIECIE BAJKI I HISTORII

pacanow3b2014.jpgUczniowie klasy 3b wybrali się 12 czerwca na wycieczkę do Sandomierza i Pacanowa. Po wakacjach będą się uczyć historii, dlatego już teraz mogli ją sobie trochę przybliżyć. Wcielali się w role rycerzy, paziów, dam dworu, księżniczek. Bardzo podobały im się zbroje, broń i piękne szaty. W Pacanowie zaś przenieśli się w świat bajki. Wraz z Koziołkiem Matołkiem wyruszyli w podróż do podwodnego świata, Kosmosu, czarodziejskiego ogrodu i zaczarowanej skrzyni. Wycieczkę dopełnił zakup pamiątek. (T. Grodzka)

KLIKNIJ TUTAJ -  zobacz galerię zdjęć !!!

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY KLAS 3

konkursmatkl32014.jpgDnia 11 czerwca uczniowie klas 3 przystąpili do międzyklasowego konkursu matematycznego. Zgłosiło się 16 najlepszych matematyków, którzy przez cały rok rozwijali swoje umiejętności logicznego myślenia na kółku, bądź pracując indywidualnie. Każdy uczeń otrzymał do rozwiązania 3 zestawy zadań. Najlepsza okazała się Natalia Terlecka z 3b, przygotowana przez p. Teresę Grodzką. II miejsce zdobyli Julia Duda (3c) i Kuba Stec (3a), przygotowani przez pp. Joannę Woroch i Marzenę Purc, a III lokatę zajęła Weronika Konc z 3c. Gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów! (A. Ślęp)

NA ŁYSEJ GÓRZE I NIE TYLKO

W piękny słoneczny dzień 9 czerwca uczniowie klas szóstych wraz z wychowawcami wybrali się na jednodniową wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Pierwszym punktem naszej wyprawy był Opatów, gdzie zwiedzaliśmy mury obronne, Bramę Warszawską i Kolegiatę Św. Marcina. Razem z przewodnikiem z Opatowa przeszliśmy też Trasą Podziemną i dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o historii tego miasta. Panująca w podziemiach temperatura działała na nas w ten upalny dzień kojąco.

Kolejnym etapem naszej wycieczki był zamek Krzyżtopór. Mimo widoku ogromnych zniszczeń, które dokonały się przez lata, opowiadania przewodnika o świetności i przepychu tego zamku w przeszłości wywarły na nas ogromne wrażenie.

Podczas wycieczki nie zabrakło również pieszej wędrówki górskiej. Przeszliśmy Drogą Królewską na trasie Nowa Słupia – Klasztor św. Krzyża – Łysiec – gołoborze – Szklana Huta. Piękne widoki rekompensowały zmęczenie wspinaczką i zostaną w naszej pamięci na długo.

Zwiedzanie zakończyliśmy wizytą w średniowiecznej osadzie w Szklanej Hucie. Na chwilę przenieśliśmy się do odległych czasów i zobaczyliśmy, jak wyglądało życie ówczesnych ludzi.

Czekamy na następne wycieczki, tym razem organizowane już w gimnazjum. Mamy nadzieję, że będą równie ciekawe i pełne miłych wrażeń. (A. Janczarek)

KLIKNIJ TUTAJ -  zobacz galerię zdjęć !!!

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW

festynprzedszkole2014.jpgW piątek 6 czerwca na boisku Orlik odbył się Festyn Sportowy dla Przedszkolaków, zorganizowany w ramach promocji naszej szkoły. Uczniowie z Samorządu przygotowali i przeprowadzili różne konkurencje, zabawy ruchowe i pląsy przy muzyce. Były także pokazy i występy grupy tanecznej, prowadzonej przez panią Beatę Inglot-Celewicz oraz zespołu teatralnego „Trzpioty”, której opiekunkami są panie Teresa Grodzka i Alicja Stępień. Przedszkolakom podobały się przygotowane atrakcje i nasza szkoła. (A.Ślęp)

KLIKNIJ TUTAJ -  zobacz galerię zdjęć !!!

DZIEŃ DZIECKA W PLENERZE

1a2arozkopaczew2014.jpgDnia 6 czerwca dzięki uprzejmości rodziców jednego z naszych uczniów, klasy 1a i 2a wybrały się na wycieczkę do Rozkopaczewa . Wyruszyliśmy spod szkoły o godzinie 9.15. Po około 40 minutowej podróży szczęśliwi i pełni energii wysiedliśmy na przepięknej, położonej między drzewami, ogromnej przestrzeni, przeznaczonej tego dnia do naszej dyspozycji. Rozłożyliśmy koce, napiliśmy się herbaty i mieliśmy czas na wspólne rozmowy, gry i zabawy. Nie lada atrakcją było zwiedzanie obory, ponieważ nie wszystkie dzieci miały wcześniej okazję zobaczyć na żywo krowy, świnie oraz konie. Panie Jadzia i Grażynka rozpoczęły międzyklasowe rozgrywki sportowe. Były zabawy z piłką, wyścigi, skakanie w workach, picie wody przez słomkę na czas i wiele innych atrakcji. Konkurencje sportowe bardzo nas zmęczyły, dlatego niezbędny był odpoczynek. Dzięki rodzicom mogliśmy posilić się pyszną kiełbaską z ogniska, ciasteczkami oraz wodą lub ciepłym napojem. Pogoda tego dnia była przepiękna, świeciło słoneczko i było bardzo ciepło. Dobry humor nie opuszczał nikogo. Rozśpiewany autokar wrócił do Świdnika około godziny 14.00. Po raz kolejny dziękujemy rodzicom Piotrusia za tak udany wypoczynek na łonie natury. (E. Tokarska)

KLIKNIJ TUTAJ -  zobacz galerię zdjęć !!!

Wygenerowano w sekund: 0.31 883,606 unikalne wizyty